آمار ظرفیت پذیرش آزمون 93 کارشناسی ارشد محیط زیست به تفکیک دوره و گرایش - کارشناسی ارشد محیط زیست

ظرفیت پذیرش آزمون 93 کارشناسی ارشد محیط زیست به تفکیک دوره و گرایش

جمعه 30 خرداد‌ماه سال 1393

رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

آزمون کارشناسی ارشد 1393


 • ظرفیت پذیرش
 • دانشگاه ها
 • دوره ها (روزانه، شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و خودگردان)
 • گرایش ها (ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی محیط زیست، زیستگاه ها و تنوع زیستی)
 • و....

همه و همه بزودی در این پست (در حال جمع آوری و بررسی)مثلا1: گرایش تنوع زیستی رو چه دانشگاه هایی داره؟ چند نفر ظرفیت داره؟ چه دوره هایی داره و...


مثال 2: کل ظرفیت قابل پذیرش در گرایش آلودگی دانشگاه بیرجند در دوره روزانه چند نفر هست؟


مثال 3: کل ظرفیت پذیرش شده در گرایش روزانه در کل کشور چند نفره؟


و  . . .


هر سوال دیگه در رابطه با  این موضوع رو به زودی در این پست مشاهده خواهید کرد.


مطالب در ادامه مطلب قرار گرفت........
دانشگاه بیرجند


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

5 نفر

زن و مرد

نیمسال اول

روزانه

آلودگی های محیط زیست

5 نفر

زن و مرد

نیمسال اول

 • دانشگاه بیرجند در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه اراک


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

ارزیابی و آلودگی

2 نفر

زن و مرد

نیمسال اول

نوبت دوم

ارزیابی و آلودگی

2 نفر

زن و مرد

نیمسال اول


 

دانشگاه تربیت مدرس


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

5 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

 • دانشگاه تربیت مدرس در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه تهران


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

5 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج

نوبت دوم

---

5 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج

 •      سال گذشته(سال 92) 12 نفر در دوره پردیس خودگردان این دانشگاه پذیرفته شدند. ولی امسال این دوره حذف شده است.

 

آموزشکده محیط زیست کرج-سازمان حفاظت محیط زیست


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی های محیط زیست

5 نفر

زن و مرد

 

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

5 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

آلوذگی های محیط زیست

3 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

3 نفر

زن و مرد

 

 


دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

6 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

3 نفر

زن و مرد

 

 

 

 

 

دانشگاه شهید بهشتی -  تهران


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

5 نفر

زن و مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

5 نفر

زن و مرد

 

 • دانشگاه شهید بهشتی در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.
 • سال گذشته (سال 92) در دوره پردیس خودگردان این دانشگاه 15 نفر در گرایش آلودگی محیط زیست پذیرفته شده بودند.

 

دانشگاه صنعتی اصفهان


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

3 نفر

زن و مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

3 نفر

زن و مرد

 

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

3 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

2 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

2 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

زیستگاه ها و تنوع زیستی

2 نفر

زن و مرد

 

 •  امسال برای اولین بار گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی در این دانشگاه ارائه شده است.
 • شیوه آموزش محور که سال گذشته 4 نفر به این صورت پذیرش می شدند امسال حذف شده است.
 • سال گذشته پذیرش سهمیه ای- جنسیتی بود. سهمیه برای زن ها 7 نفر و مرد ها 10 نفر پذیرش بود. 4 نفر به صورت زن و مرد پذیرش می شد.

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان

 

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی های محیط زیست

6 نفر

زن و مرد

 

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

6 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

6 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

6 نفر

زن و مرد

 

 • سال گذشته در دوره نوبت دوم پذیرش وجود نداشت که امسال 12 نفر به این صورت پذیرش می شوند.

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

2 نفر

زن و مرد

 

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

4 نفر

زن و مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

زیستگاه ها و تنوع زیستی

1 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

2 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

زن و مرد

 

 • سال گذشته در گرایش آلودگی های محیط زیست(دوره روزانه) پذیرشی نبود.

   

دانشگاه کاشان


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

3 نفر

فقط مرد

 

نوبت دوم

---

2 نفر

فقط مرد

 

 


دانشگاه کردستان


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

7 نفر

زن و مرد

 

 • کردستان در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.

 

دانشگاه گیلان - رشت


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی های محیط زیست

2 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

2 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

2 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

1 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

نوبت دوم

زیستگاه ها تنوع زیستی

1 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

 • سال گذشته (سال 92) در دوره نوبت دوم دانشجو پذیرش نمی شد.

 

دانشگاه ملایر


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

5 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

4 نفر

زن و مرد

 

 


دانشگاه یزد


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

----

7 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

4  نفر

زن و مرد

 

 


دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

پیام نور

ارزیابی و آمایش سرزمین

6 نفر

زن و مرد

 

ارزیابی و آمایش سرزمین

6 نفر

زن و مرد

شیوه آموزش محور

 

 

موسسه غیر انتفاعی بهاران- گرگان


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

غیر انتفاعی

---

15 نفر

زن و مرد

 

 


موسسه غیر انتفاعی بینالود - مشهد


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

غیر انتفاعی

آلودگی های محیط زیست

10 نفر

زن و مرد

 


 

موسسه غیر انتفاعی خود گرایان مطهر- مشهد


دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

غیر انتفاعی

آلودگی های محیط زیست

10 نفر

زن و مرد

 

 آمار و اطلاعات جداول بالا به صورت کلی در مقایسه با سال 92

 

دوره روزانه

تعداد پذیرش در سال 93

تعداد پذیرش در سال 92

گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

30

22

گرایش آلودگی های محیط زیست

27

41

گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی

12

12

گرایش ذکر نشده

33

53

جمع پذیرش در دوره روزانه

104

128

دوره نوبت دوم

تعداد پذیرش در سال 93

تعداد پذیرش در سال 92

گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

14

2

گرایش آلودگی های محیط زیست

13

4

گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی

4

2

گرایش ذکر نشده

18

29

جمع پذیرش در دوره نوبت دوم

49

37

دوره پیام نور

12

30

دوره غیر انتفاعی

35

15

جمع کل پذیرش

200

210

 


لایک فراموش نشه
نظرات (8)
چرا هیچی ننوشتی پس. خواهشا زودتر مطلب رو کامل کنید
پاسخ:
مطلب کامل شد.....
سلام
من کارشناسی جنگلداری خوندم میخام ارشد محیط زیست امتحان بدم خاهشا منو راهنمایی کنیین که چطوری و چیا رو بخونم اصلا عملی هست؟؟؟؟؟؟
استاد عزیز خسته نباشید همراه با کام یابی / وبلاگت عالی ست.
پاسخ:
مرسی شما لطف دارید .
سلام فکر کنم لا این حساب برای قبوای روزانه وشبانه حداکثر رتبه باید زیر 300 باشه...
با سلام
من کارشناسی عمران هستم
برای قبولی در دوره روزانه دانشکده محیط زیست کرج چه رتبه ای لازم دارم؟
سپاس..
پاسخ:
شما تا رتبه بین 10 تا 12 احتمالا میتونین قبول بشید
با سلام میشه بگید با مدرک کارشناسی محیط زیست برای قبولی در ارشد دانشگاه تهران چه رتبه ای لازمه ؟/////////////
پاسخ:
حداقل زیر 10 تازه سال به سال و با توجه به پذیرش دانشگاه فرق میکنه
سلام. با رتبه ٢٤٠ در سال ٩٤ کجا می شه قبول شد. کل ظرفیت روزانه ١٨٠ و شبانه ٨٥نفر که در کل روزانه و شبانه ٢٦٥ نَفَر می شه. احتمال قبولی در اصفهان نوبت شبانه چه قدره؟ در کل اصفهان ٢٧ نَفَر دانشجو می پذیره که ٩ نَفَر متعلق به شبانه هاست و کدوم گرایش رتبه کمتر می خواد؟ قبولی در یزد و کاشان چند درصد ممکنه؟
لطفا راهنمایی فرمایین. با تشکر
سلام برای این سه رشته دانشگاه تبریز نداره برای ارشد پذیرش؟
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد